POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.1. De conformitat amb l’art. 13 i 14 del RGPD se li facilita la següent informació relativa al tractament de les seves dades de caràcter personal: RESPONSABLE: FUSTERIA CAMPANET amb CIF B07612997 i raó social Fusteria Mecànica de Campanet SL DIRECCIÓ: c / Carrer Sabaters, 29-31 Inca. ELECTRÒNICA: info@fusteriacampanet.com. Delegat de Protecció de Dades: FINALITAT: En FUSTERIA CAMPANET tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis i / o vendre els productes contractats per vostè a través del nostre web. A més de gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Per tal de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i / o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre els possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte mitjançant la compra del producte i / o servei d’acord amb el Codi de Comerç i Codi Civil. Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i / o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal o, en cas contrari, no es pot prestar el servei i / o vendre el producte i / o facilitar l’oferta sol·licitada i gestionar l’enviament d’informació comercial. DESTINATARIS: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades en què el seu informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les que hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, les persones interessades poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la Direcció de FUSTERIA CAMPANETUsted té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control : Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el mateix interessat.

1.2. El client accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal obtingudes durant la navegació a la pàgina web o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal referides a l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin dades de caràcter personal, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hipervincle, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades de caràcter personal. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa li demanem les dades de caràcter personal necessàries per als fins del servei sol·licitat, que no és altre que és la prestació dels serveis i / o venda de productes oferts a la web.

1.3. El client / usuari pot exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d’accés, rectificació, supressió , limitació al tractament, portabilitat de les dades, oposició i decisions individuals automatitzades, sempre que resultés pertinent. Els drets referits en el paràgraf precedent poden exercitar-se per cada client a través d’un formulari d’exercicis de drets que ens pot sol·licitar per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada pot enviar-la per correu postal a la següent adreça: FUSTERIA CAMPANET, amb domicili al c / balanguera nº6 07300 Inca, balears adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del client.

1.4. FUSTERIA CAMPANET informa que, si un client vol registrar-se a la web, se li van a demanar tot un seguit de dades de caràcter personal la complimentació resulta obligatòria. Per tant, si no s’aporten / s’emplenen aquestes dades de caràcter personal no tindrà lloc l’alta a la pàgina web de https://fusteriacampanet.com/. Serà obligació de tots els usuaris / clients garantir que la informació que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada. En els formularis de registre, on es demanin dades de caràcter personal, s’assenyalen els diferents camps l’emplenament és necessària per a realitzar el registre corresponent.

1.5. El tractament automatitzat de les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual amb el titular de la pàgina web.

1.6. Vostè autoritza l’enviament de publicitat dels nostres serveis i productes. Les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzats per a gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. Les adreces de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporcioni mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà. Resulta d’aplicació el que disposen els art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 del Reial decret llei 13/2012, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat.

1.7. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’Empresa i / o Entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservats en els fitxers titularitat de FUSTERIA CAMPANET fins i tot una vegada finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.